צאטEastcom - high-tech products - PRODUCTS - Celluar M2M Modules - HSPA+
 
 
 
 
 
 

HSPA+

 
 
 
 
 

EM820W
•  UMTS/ HSPA / HSPA+  850/900/1900/2100MHz
•  GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
•  HSPA+  21Mbps(DL)/ 5.76Mbps(UL)
• Stand-alone GPS
•  Data Service, SMS Service
Dimensions : 50.95 mm × 30 mm × 4.5 mm
• USB2 (Full speed)
• GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B
• working temperatures: –20°C and +70°C
•  Application interface: Mini PCI-E interface
• One standard Subscriber Identity Module (SIM) card interface (3V or 1.8 V)
Approval: GCF,FCC,CE,AT&T,ICMU739  - 5 UMTS Bands
• UMTS/HSPA+ 2100/1900/AWS/900/850MHz

• GSM/EDGE 1900/1800/900/850MHz
• LGA - SMT Module
• HSDPA: 21.6Mbps(DL)
• HSUPA: 11Mbps (UL)
• Equalizer and receive diversity 
• Dimensions: 30X20X2.0 mm 
• Audio: one I2S interface
• SMS based on CS/PS domain of GSM and WCDMA  
• Windows, Mac OS X 10.6 , Linux
Approval: GCF ,CCC, CE , PTCRB ,CCC

 


MU609

•  HSPA+/UMTS quad-band 
   850/900/1900/2100 MHz
   GSM/GPRS quad-band 
   850/900/1900/2100 MHz
•  Downlink:14.4 Mbps, Uplink: 5.76 Mbps
•  USB 2.0 High speed

•  PCM Voice

•  FOTA
•  STK
•  Normal Operation: -20℃ to 70℃
   Extended Operation: -40℃ to 85℃
  Dimensions :30mm × 30mm × 2.3mm  
•  Application interface: LGA interface
•  Power Supply : 3.2 V to 4.2 V 
   (typical: 3.8 V)
•  Approval:  CE, CCC, GCF, PTCRB, 
   FCC, RoHS Compliant
•  Operating System : Linux, Android


 


MU609- Mini PCI Express

•  HSPA+/UMTS quad-band 
   850/900/1900/2100 MHz
   GSM/GPRS quad-band 
   850/900/1900/2100 MHz

 

•  Downlink:14.4 Mbps, Uplink: 5.76 Mbps
•  USB 2.0 High speed

•  PCM Voice
•  FOTA
•  STK
•  3 Antenna connectors

•  Normal Operation: -20℃ to 70℃
   Extended Operation: -30℃ to 70℃
  Dimensions :30.4mm × 51mm × 3.4mm  
•  Application interface: PCIe interface
•  Power Supply : 3.0 V to 3.6 V 
   (typical: 3.3 V)
•  Operating System : Linux, Android

For more information visit HUAWEI module web Site : Click here