צאטEastcom - high-tech products - PRODUCTS - Antennas - GPS-GSM, GPS-GSM-WiFI
 
 
 
 
 
 

GPS - GSM, GPS- GSM-WiFI Antennas

 
 
 
 
•  Combaind Frequencies ( 2.4 & 5.8GHz )
•  GPS & GLONASS
•  50 ohm
•  LNA Gain : 25±3 dB
• Noise Figure 1.5 dB
• 3 - 5 V
•  Out band filter
•  SMA/SMB/MCX connectors
•  directional and Omni antenna
•  Customize available
• Customize cable length
 
 
 
GPS & GSM antenna
 
2.4 & 5.8 Ghz antenna
 
GPS & GSM & WiFi Antenna